EvKey (1)

Minh Long

EvKey Changelog

EvKey Changelogs - Lịch sử các phiên bản EVKEY Version 5.0.1 (13 March 2022) Sửa lỗi Dark Mode phải theo đúng Windows App Mode. Sửa lỗi Excel Online trên Chrome/Edge. Sửa lỗi gõ tiếng Việt trong VS Code. Version 4.3.7 (21 Aug 2020) Sửa một…

Continue reading...